Welkom

In de afgelopen jaren is in het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen constructief samengewerkt aan het verbeteren van het ontwikkelingsperspectief van de glastuinbouwsector. Er zijn veel activiteiten voor ondernemers georganiseerd en betrokken partijen hebben een gezamenlijke visie op de toekomst van het tuinbouwcluster ontwikkeld. Ook de komende jaren willen onderstaande partijen gezamenlijk de schouders eronder zetten: Tuinbouwbedrijfsleven, Greenport Arnhem-Nijmegen, Glastuinbouw Nederland, Gemeente Lingewaard, Gemeente Overbetuwe, Provincie Gelderland, Rabobank Oost Betuwe en het Plantion.

Ook in de komende jaren zal er intensief samengewerkt worden met Greenport Gelderland en de andere tuinbouwclusters in het Rivierengebied.

Door het organiseren van trainingen, bijeenkomsten, excursies, symposia, marketingevents, PR-activiteiten, innovaties en projecten is er in het gebied een hecht tuinbouwbusinessnetwerk ontstaan.

Ambitie

Partijen in het Pact hebben zich uitgesproken om in het gebied tot een duurzame en marktgerichte glastuinbouwsector met een uitstekend vestigingsklimaat te komen. Belangrijk initiatief is daarbij NEXTgarden, waarbinnen veel van de activiteiten tot uitvoering worden gebracht.

 

De ambities van het gebied worden als volgt geformuleerd: De beste plek voor ondernemen; volop ruimte tegen een concurrerende prijs op een strategische locatie tussen Nederland en Duitsland; De beste plek voor de hele keten; vestiging van vertrouwde en onverwachte partnerships rond glastuinbouw en biobased productie; De beste plek voor samenwerking; vrijheid om te participeren in initiatieven die de bedrijfsvoering rendabeler en duurzamer maken; De beste plek voor local for local; ruim 3,5 miljoen consumenten en talloze business to businessdeals in de Euregio Rhein-Waal; De beste plek voor innovatie; van idee naar geslaagde marktintroductie dankzij de expertise en inzet van mondiale topinstituten.

Onze visie

Het glastuinbouwcluster in de regio Arnhem-Nijmegen moet verder uitgroeien tot een vitale en krachtige sector, mede gebaseerd op een sterke internationale positie in de handel en logistiek van tuinbouwproducten. De primaire bedrijven blijven de kern van het tuinbouwcluster. Daarvoor moet in het gebied het vestigingsklimaat voor bedrijven verder verbeterd worden en dienen innovatieve ondernemers elkaar snel te kunnen vinden. Er is een hecht netwerk met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ruimte voor start-ups en een uitstekende energie-infrastructuur.

Ondernemers en overheid werken vanuit een gezamenlijke visie en willen concrete resultaten boeken. Kernwoorden daarbij zijn verduurzaming, innovatie, marktgerichtheid en krachtenbundeling. Het gebied kiest voor samenwerking met de Greenport Gelderland en de Gelderse Corridor om zich beter te positioneren en om haar toegang tot nationale en internationale tuinbouwnetwerken te vergroten. Er is een levendig tuinbouwbedrijvigheid in het gebied dat in een goede balans met haar stedelijke omgeving functioneert.

We doen het samen

Het doel van de samenwerkende partijen is om door middel van een goede onderlinge informatievoorziening, afstemming en samenwerking te komen tot een doelgerichtere en snellere ontwikkeling van het tuinbouwcluster in de regio Arnhem-Nijmegen. De meerwaarde van dit pact komt tot stand doordat:

Er gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke en gedeelde visie voor de ontwikkeling van het tuinbouwcluster in de regio Arnhem-Nijmegen;

Er gewerkt wordt vanuit een gezamenlijk plan;

Er meer en een intensievere afstemming van initiatieven en acties van de verschillende betrokken partijen plaatsvindt, waardoor het effect groter is;

Er een bundeling plaatsvindt van kennis en netwerken, waardoor er effectiever en met meer slagkracht gewerkt kan worden;

Er een betere informatie- en kennisdoorstroming is;

Er gezamenlijk gewerkt wordt aan het stevig positioneren van NEXTgarden en het tuinbouwcluster;

Er gezamenlijk gewerkt wordt aan het verbeteren van het vestigingsklimaat met als doel meer perspectief te bieden voor bestaande en nieuwe ondernemers;

Er gezamenlijk gewerkt wordt om meer kansen te scheppen voor ondernemerschap en start-ups;

Er gezamenlijk en in samenspraak met Greenport Gelderland op zowel regionaal als nationaal niveau gewerkt wordt aan het verkrijgen van (nationale) budgetten en investeringsfondsen.

De organisatie van het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen

Het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen bestaat uit partijen zowel uit het bedrijfsleven als ook van de overheid. De betrokken partijen willen de samenwerking vormgeven vanuit hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Daarbij onderkennen zij dat vanwege de complexe structuren en processen in de hedendaagse samenleving, het van essentieel belang is dat afstemming en samenwerking tussen partijen (zowel publiek als privaat) voortdurend gestimuleerd dient te worden. Dit met als doel om te komen tot integrale en duurzame oplossingen voor complexe tuinbouwontwikkelingsvraagstukken en om nieuwe uitdagingen en kansen op een doortastende wijze op te kunnen pakken. In het Pact hebben zitting:

J. Sluiter (voorzitter) Gemeente Lingewaard
D. Horsthuis-Tangelder Gemeente Overbetuwe
G. van Logtestijn Plantion
J. van Keulen Rabobank
R. Vorage Greenport Arnhem Nijmegen
R. Gerichhausen Tuinder
J. Rocks Provincie Gelderland
J. Ten Brink Gemeente Lingewaard
B. van Zweeden (secretariaat)

Agendaleden:
H. Korfage Gemeente Lingewaard
J. Tensen Gemeente Overbetuwe

Bestuur
Guus van Logtestijn, bestuurslid
commercieel directeur Plantion B.V.

Sietske Weijs
penningmeester, tuinder

Margit van den Anker
secretaris, tuinder

Rick Gerichhausen
bestuurslid, tuinder

Frank Wilting
bestuurslid, tuinder, voorzitter Glastuinbouw Nederland subregio Gelderland Oost

Jessica van Keulen
accountmanager Food & Agri

Coördinator activiteiten
Radboud Vorage

Communicatie-adviseur
Sandra de Beijer

Organisatie
Netwerkorganisatie
Greenport Arnhem-Nijmegen
contactpersoon: Radboud Vorage
Hydrangea 2, 6681 RB Bemmel

Greenport Arnhem-Nijmegen is partner van Glastuinbouwpact Arnhem Nijmegen en Greenport Gelderland